KALENDARI.LV lietošanas noteikumi

Mūsu vietnes adrese: https://kalendari.lv.

Laipni lūgti tīmekļa vietnē kalendari.lv! Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un apņematies ievērot šos noteikumus. Šī dokumenta saturs var tikt grozīts, tādēļ lūdzam regulāri to pārskatīt.

1. Īpašumtiesības un intelektuālais īpašums

Šīs tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā “Vietne”) īpašnieks ir SIA “enivo” (iepriekšējais nosaukums – līdz 2021. gada maijam – SIA “Hromets poligrāfija”), kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta ar reģistrācijas numuru 40003925767 un juridisko adresi Pērnavas iela 42-2, Rīga, LV-1009.

Vietnes kopējās struktūras, arī programmatūras, tekstu, attēlu (tostarp animāciju), tehnisko risinājumu un visu citu vietnes uzbūves elementu vienīgais īpašnieks ir SIA “enivo” (turpmāk tekstā – enivo), un to aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Tādēļ šīs Vietnes pilnīga vai daļēja reproducēšana, izmantojot jebkādus līdzekļus, bez enivo rakstiskas piekrišanas ir aizliegta un tiks uzskatīta par viltošanu.

Vietnē redzamās uzņēmuma un tā sadarbības partneru prečzīmes un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, tādēļ jebkāda šo prečzīmju vai logotipu kā vietnes elementu pilnīga vai daļēja reproducēšana bez enivo rakstiskās piekrišanas ir aizliegta.

2. Vietnes mērķis

Vietnes mērķis ir sniegt informāciju par enivo kalendāru modeļu piedāvājumu.

3. Datu pārzinis

Datu pārzinis ir SIA “enivo”, reģ. Nr. 40003925767, Pērnavas iela 42-2, Rīga, LV-1009, Latvija.

4. Sīkdatņu izmantošana

Vietne izmanto analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju, kā lietotāji izmanto Vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas piesaista lietotājus un kā Vietni var padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž un neievāc lietotāja identitāti. Analītiskās sīkdatnes, lietotāju pieredzes uzlabošanas nolūkos, var tikt nodotas trešajām personām, piemēram, “Google Analytics”.

5. Personīgā un cita veida informācija

enivo apkalpo tikai juridiskās personas. Tāpēc uzskatāms, ka ja Jūs, aizpildot jebkuru Vietnē esošo formu vai savādāk nodot savu kontaktinformāciju ar Vietnes starpniecību (tai skaitā, bet ne tikai: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.) iesniedzat nevis savus privātos datus, bet, pārstāvot attiecīgo juridisko personu, sniedzat Jūsu pārstāvētās organizācijas informāciju par Jums, kā pār autorizēto kontaktpersonu. Ņemot vērā augstākminēto, enivo uzskatīs un Jūs piekrītat, ka ar Vietnes starpniecību jebkura Jūsu sniegtā kontaktinformācija NAV UZSKATĀMA PAR PRIVĀTPERSONAS DATIEM. Turklāt ar sava e-pasta nodošanu enivo ar Vietnes starpniecību, Jūs piekrītat e-mārketinga ziņu un citu komercpaziņojumu saņemšanai no enivo (ja vēlēsieties, Jums būs iespēja jebkurā laikā atteikties no e-mārketinga ziņu un komercpaziņojumu saņemšanas).

Neraugoties uz iepriekšminēto, enivo apliecina, ka Vietnes apmeklētāju sniegtās informācijas aizsargāšana ir svarīga. Tāpēc Jūsu ziņojums un kontaktinformācija būs pieejami tikai tam personālam, kura kompetencē ir izvērtēt Jūsu ziņu un sniegt Jums atbildi. enivo apņemas neizpaust trešajām personām jūsu sniegto ziņu un kontaktinformāciju, izņemot saistītos uzņēmumus un LR likumdošanā paredzētās valsts institūcijas.

Ja vēlaties palikt anonīms, Vietni jūs varat apmeklēt neidentificējoties un nereģistrējoties.

6. Cita veida informācija

Vietne nav paredzēta konfidenciālas informācijas saņemšanai/nodošanai. Lietojot Vietni, jūs piekrītat, ka visa informācija, kuru jūs sniedzat vai jebkādā formā pārsūtat caur Vietni un kura ietver dokumentus, datus, grafikus, jautājumus, uzskatus, priekšstatus, piezīmes utml. netiek uzskatīta par konfidenciālu vai par komercnoslēpumu.

7. Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Terminu lietošanu un Vietnes lietošanas nosacījumus regulē Latvijas normatīvie akti un jebkuras pretenzijas, kas saistītas ar mājas lapas apmeklējumu ir jautājums, kuru risina vienīgi Latvijas tiesas jurisdikcija.

8. Sīkāka informācija

Ja Jums ir nepieciešama papildinformācija, lūdzam sazināties rakstiski, vēstules adresējot SIA “enivo”, Pērnavas iela 42-2, Rīga, LV-1009 vai rakstot uz e-pastu kalendari@poligrafija.lv.

KALENDARI.LV pirkšanas noteikumi

Pamata nosacījumi

 1. Šie pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību juridiskai vai fiziskai personai (turpmāk tekstā – Pircējs), kura iegādājās preces interneta veikalā kalendari.lv, un SIA “enivo”, reg. Nr. 40003925767 (turpmāk tekstā – Pārdevējs), kas ir šī interneta veikala īpašnieks. Iegādājoties preces interneta veikalā Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem.
 2. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs pēc pirkumu groza interneta veikalā izveidošanas norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un iepazīstas ar šiem Noteikumiem, nospiež pogu “Veikt pirkumu”, un ir spēkā līdz pilnīgai pienākumu izpildei šī līguma ietvaros.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

 1. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji nomainīt šos Noteikumus pret jauniem Noteikumiem, publicējot tos interneta veikala vietnē. Izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī un attiecas uz visiem darījumiem, kuri tiks noslēgti pēc publikācijas.
 2. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai sagādātu Pircējam nosacījumus atbilstošai interneta veikala pakalpojumu izmantošanai. Pārdevējs nedod nekādas garantijas, ka interneta veikals darbosies nepārtraukti vai datu nodošana būs bez kļūdām. Pārdevējs neatbild par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas radušies interneta veikala darbības pārtraukumu dēļ un (vai) datu nodošanas kļūdu rezultātā.
 3. Gadījumā, ja rodas svarīgi apstākļi, kuru rezultātā Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 7 darba dienu laikā. Šādā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu.
 4. Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kas noteikti Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

Pircēja tiesības un pienākumi

 1. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā, ņemot vērā šos Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktus.
 2. Pēc sūtījuma saņemšanas Pircējam ir pienākums pārliecināties, ka prece nav bojāta. Tāpat Pircējam jāpārliecinās, ka sūtījuma saturs nav bojāts un vai viņam ir piegādātas visas pasūtītās preces. Gadījumā, ja sūtījums ir bojāts vai kādas preces trūkst – Pircējs var atteikties pieņemt sūtījumu.
 3. Ja Pircējs vai Pircēja pārstāvis sūtījumu pieņem un parakstās pārvadātāja sniegtajā piegādes datu nesējā vai drukātā dokumentā nepierakstot nekādas piezīmes, tiek uzskatīts, ka sūtījums piegādāts nebojātā iepakojumā un preču daudzums, kvalitāte un sortiments ir atbilstoši pasūtītajam.
 4. Pircējam jāapmaksā preču cena un piegādes izmaksas, kā arī citi maksājumi (ja tādi būtu norādīti slēdzot līgumu) un jāpieņem pasūtītās preces. Pircējs preču apmaksai izvēlas kādu no interneta veikalā norādītajiem apmaksas veidiem.
 5. Pircējam jāapstiprina maksājums Pircēja internetbankā, kas satur saiti no interneta veikala vai jāveic maksājumu no jebkuras citas bankas uzreiz pēc pogas “Veikt pirkumu” nospiešanas. Ja Pārdevējs nesaņems informāciju par maksājumu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkšanas-pārdošanas līguma.
 6. Pārdevējs uzskata, ka Pircējs ir nerēķinājies par preci brīdī, kad visa summa ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.
 7. Ja reģistrācijas formā norādītie Pircēja dati mainās, Pircējam ir pienākums tos nekavējoties atjaunot.
 8. Pircējam ir citas tiesības un pienākumi, kas noteikti šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

Preču piegāde

 1. Preces Latvijas Republikas teritorijā piegādā pārdevēja norādītais kurjer-serviss.
 2. Parasti preces tiek piegādātas 1–3 darba dienu laikā pēc to saražošanas (produkta ražošanas termiņš atrodams attiecīgā produkta aprakstā).
 3. Pēc preču piegādes uz pircēja norādīto adresi tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas Pircējam, neatkarīgi no tā vai preces faktiski pieņēma Pircējs vai kāda cita persona norādītajā adresē.

Preču atgriešana

 1. Gadījumā, ja prece ir nekvalitatīva, Pircējam ir pienākums par kvalitātes neatbilstību informēt interneta veikala www.kalendari.lv administrāciju 48 stundu laikā. Pircējs par neatbilstošās kvalitātes precēm var informēt pa elektronisko pastu kalendari@poligrafija.lv
 2. Preces var atgriezt oriģinālajā preču un sūtīšanas iepakojumā kopā ar preču dokumentiem. Pirms preču atgriešanas pircējam obligāti ir jāsazinās ar pārdevēju pa norādīto telefonu +371 67278992 vai elektronisko pastu kalendari@poligrafija.lv
 3. Pircējs atgriež preces oriģinālajā iepakojumā un pilnā tirāžā. Ja preces tiek atgriezta neoriģinālā iepakojumā, vai nepilnā tirāžā, Pārdevējs atgriezto preci nepieņem.
 4. Pārdevējs pārdrukā neatbilstošās kvalitātes preces uz sava rēķina un nomaina tās ar atbilstošas kvalitātes precēm.
 5. Visos atgriešanas gadījumos Pircējam vispirms ir jāgriežas pa norādītajiem kontaktiem, un tikai pēc informācijas saņemšanas no veikala vadītāja tas veikt atgriešanu ar kurjer-servisu.

Vispārējā atbildība

 1. Pircējs atbild par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radušās reģistrācijas formā norādīto datu kļūdu vai neprecizitāšu dēļ.
 2. Puses ir atbildīgas par elektroniski noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma pārkāpšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Pārdevējs nav atbildīgs, ja interneta veikalā redzamās individuālā dizaina krāsas vai citi parametri Pircēja izmantotajā monitorā neatbilst faktiskajam, nodrukātajam rezultātam.

Personu datu apstrāde

 1. Nospiežot pogu “Veikt pirkumu”, Pircējs apstiprina, ka piekrīt sniegt Pārdevējam savus personas datus un neiebilst, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus gan Pircēja identificēšanai, līguma slēgšanai, izpildei (tirdzniecība tiešsaistē), gan arī tiešajam mārketingam.
 2. Pārdevējs norāda, ka Pārdevējs neapstrādās Pircēja personas kodu (ja Pircējs ir fiziska persona) tiešā mārketinga mērķim.
 3. Atzīmējot “Parakstīties jaunumu saņemšanai”, Pircējs norāda, ka piekrīt saņemt no Pārdevēja informāciju un reklāmas materiālus par pakalpojumiem un precēm uz norādīto adresi, SMS ziņojumus un zvanus uz norādīto mobilā telefona numuru un (vai) uz elektronisko pastu.
 4. Pircējs apstiprina, ka ir informēts par savām tiesībām iepazīties ar saviem Pārdevēja apstrādājamajiem personas datiem un to apstrādes veidiem, pieprasīt labot, izdzēst savus personas datus vai pārtraukt darbības savu personas datu apstrādē, ja dati tiek apstrādāti neievērojot likuma normas, nepiekrist savu personas datu apstrādei.

Informācijas nosūtīšana

 1. Pārdevējs nosūta visus ziņojumus uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 2. Pircējs nosūta visus ziņojumus un jautājumus uz interneta veikalā norādītajiem Pārdevēja kontaktiem (telefons: +371 67278992 un e-pasts: kalendari@poligrafija.lv).

Nobeiguma nosacījumi

 1. Pasūtot preces šajā interneta veikalā, Pircējs apstiprina, ka zina, ka Pārdevējs reģistrēts, kā arī preču noliktavas viņam ir Latvijas Republikā, tāpēc strīdu gadījumos starp pusēm tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.
 2. Visas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju, kas radušās pirkšanas-pārdošanas līguma ietvaros vai ir saistītas ar to, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Visa interneta veikalā kalendari.lv publicējamā teksta un grafiskā informācija tiek aizsargāta Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā un ir Pārdevēja intelektuālais īpašums.

Pēdējās pārskatīšanas datums: 05.07.2021